Privacy Policy

Privacy Policy

 1. Algemeen

In dit privacyreglement is het privacybeleid neergelegd van Lekkage Events. Lekkage Events is een full-service evenementenbureau en beschikt o.a. over licht- en geluidsapparatuur, DJ-gear, podia en decoratie. Lekkage Events zet deze middelen in combinatie met een creatief en professioneel oog in om de mooiste evenementen te realiseren. Of het om een bedrijfsfeest, bruiloft of dance party gaat, elk event is een uniek moment met een eigen sfeer en karakter. Lekkage Events: Wij Lekken Creativiteit.

Wanneer u als klant, werknemer of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Verantwoordelijke

Lekkage Events, gevestigd aan Flevolaan 54b, 1382 JZ Weesp is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hierna genoemd Lekkage Events. KvK 67707181.

 1. Bezoek website

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Deze website verzamelt echter wel bepaalde technische informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, datum en tijd van uw bezoek en welke pagina’s u bezoekt. Deze informatie wordt echter door ons alleen in geaggregeerde en niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt; voor het beheer van de website en om de website gebruiksvriendelijker en relevanter te maken. Wij maken momenteel geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Dit privacyreglement is niet van toepassing op die websites en wij raden u aan het privacybeleid van deze derden te lezen zodat u op de hoogte bent van hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten waaronder het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, etc.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • Om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 1. Welke gegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Van gasten/klanten worden meer specifiek de volgende persoonsgegevens, voorzover relevant en noodzakelijk, verwerkt: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website en gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

De persoonsgegevens worden verwerkt voorzover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van activiteiten en de inzet van onze diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of verplicht, dan wel indien wij daartoe toestemming van u hebben gekregen.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, of voorzover dit anderszins bij of krachtens de wet is toegelaten. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 1. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Op gezette tijden wordt gecontroleerd of het nog nodig is om de persoonsgegevens te bewaren.

 1. Beveiliging en geheimhouding

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij nemen dan ook passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Deze maatregelen omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen valt onder meer te denken aan fysieke en wachtwoordbeveiliging. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de toegang tot gekwalificeerd personeel  met een geheimhoudingsplicht. De genomen maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

 1. Inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben, in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@lekkage-events.nl of stuur een brief naar Pieter de Groot, Flevolaan 54b, 1382 JZ Weesp of neem contact op met uw contactpersoon bij Lekkage Events.

 1. Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacyreglement of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per email kenbaar maken aan info@lekkage-events.nl. U kunt ook een brief sturen naar Pieter de Groot, Flevolaan 54b, 1382 JZ Weesp of contact opnemen met uw contactpersoon bij Lekkage Events. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

 1. Wijzigingen privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wij raden u aan het privacyreglement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele beleid ter zake van persoonsgegevens. Indien u deze website blijft gebruiken, houdt dat in dat u deze wijzigingen heeft aanvaard.