Privacy Beleid Lekkage Events

‘Lekkage Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten, diensten en website. Wij zullen de uiterste voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen.’

1. Definities

In dit Privacy Beleid

wordt verstaan onder:

1.1. Verhuurder

Lekkage Events Eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam, Fagelstraat 104-2, 1052GJ (KvK nummer 66707181), hierna genoemd Lekkage Events;

1.2. Huurder

Iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Lekkage Events producten ter beschikking stelt, dan wel met Lekkage Events een overeenkomst aangaat tot verhuur, of met wie Lekkage Events in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot verhuur, hierna ook genoemd de Opdrachtgever.

1.3. Overeenkomst

Iedere overeenkomst voor verhuur en/of levering van diensten die tussen Lekkage Events en de opdrachtgever tot stand komt, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;

1.4. Producten

Alle zaken die door Lekkage Events aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op basis van de huurovereenkomst of elke andere vorm van overeenkomst;

1.5. Diensten

Alle werkzaamheden, in welke vorm of onder welke benaming dan ook, die door of namens Lekkage Events in verband met de verhuur van producten (of anderszins) worden verricht;

1.6. Order

Iedere opdracht van de Opdrachtgever, in welke vorm of onder welke benaming dan ook;

1.7. Verhuur

Onder verhuur wordt mede verstaan: lease, huurkoop of verhuur met recht van verkoop.

2. Inleiding

U kunt erop vertrouwen dat wij bewust en veilig omgaan met de persoonsgegevens die u heeft vrijgegeven op onze website. Het is onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om deze gegevens te allen tijde te beschermen en verantwoord met de verzamelde data om te gaan. In dit document laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen wanneer u van onze website gebruikt maakt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

3. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Ons privacy beleid is van toepassing op de geleverde diensten, producten en beeldmateriaal dat door Lekkage Events wordt aangeboden op deze website. Wij willen u er graag op attenderen dat Lekkage Events niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere diensten, producten en beeldmateriaal van andere websites en bronnen die op onze website worden aangeboden en/of afgebeeld. U gaat automatisch akkoord met het privacy beleid van Lekkage Events wanneer u gebruikt maakt van onze website www.lekkage-events.nl. Ons privacy beleid zal te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage op onze website.

4. Communicatie

Wanneer u gebruik maakt of uzelf aanmeldt voor één van onze diensten, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Gegevens zoals uw naam, email adres en telefoonnummer worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Deze data worden opgeslagen op beveiligde servers van het webhosting bedrijf van Lekkage Events. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen.

5. Opslaan van gegevens

Berichten die wij van u hebben ontvangen of verzameld worden mogelijk tijdelijk bewaard op onze webservers. In sommige gevallen vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor een desbetreffende situatie relevant of noodzakelijk zijn. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk adviseren en de best mogelijk service aanbieden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze webhosting partner. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

6. Doeleinden

Wij zullen de gegevens en informatie die u ons verschaft niet gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij u ons hiervoor toestemming geeft. Tevens worden uw gegevens en informatie niet gedeeld met derden. De door ons verzamelde data kan wel voor interne doeleinden gebruikt worden. Onze werknemers moeten zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen uit onze database, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij controleren met regelmaat of de standaarden die in dit privacy beleid worden uiteengezet nog voldoen aan onze huidige maatstaven. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben met betrekking tot ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op via:

[email protected]

+31 6 25 10 91 18

Lekkage Events

Fagelstraat 104-2

1052 GJ, Amsterdam