Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden

  Lekkage Events

  Eenmanszaak

  Artikel 1. Definities

  In deze Algemene Verhuur- en betalingsvoorwaarden

  wordt verstaan onder:

  A. Opdrachtnemer

  Lekkage Events Eenmanszaak, gevestigd te Weesp, Flevolaan 54b, 1382 JZ (KvK nummer 66707181), hierna genoemd Lekkage Events;

  B. Opdrachtgever

  Iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Lekkage Events producten of diensten ter beschikking stelt, dan wel met Lekkage Events een overeenkomst aangaat tot verhuur van producten of diensten, of met wie Lekkage Events in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot verhuur van producten of diensten, hierna ook genoemd de Opdrachtgever;

  C. Overeenkomst

  Iedere overeenkomst voor verhuur en/of levering van diensten die tussen Lekkage Events en de opdrachtgever tot stand komt, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;

  D. Producten

  Alle zaken die door Lekkage Events aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op basis van de huurovereenkomst of elke andere vorm van overeenkomst.

  E. Diensten

  Alle werkzaamheden, in welke vorm of onder welke benaming dan ook, die door of namens Lekkage Events in verband met de verhuur van producten (of anderszins) worden verricht;

  F. Order

  Iedere opdracht van de Opdrachtgever, in welke vorm of onder welke benaming dan ook.

  G. Verhuur

  Onder verhuur wordt mede verstaan: lease, huurkoop of verhuur met recht van verkoop.

  Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

  A. Deze voorwaarden zullen gelden bij iedere overeenkomst die Opdrachtgever en Lekkage Events onderling aangaan.

  B. Wijzigingen ten behoeve van deze van voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden door beide partijen.

  C. Deze voorwaarden zullen verstrekt worden door Lekkage Events bij het aangaan van een (nieuwe) overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Lekkage Events. Deze voorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar zijn op de website van Lekkage Events: www.lekkage-events.nl

  D. Lekkage Events accepteert geen voorwaarden (in welke hoedanigheid dan ook) van de huurder.

  Artikel 3. Offertes

  A. Alle aanbiedingen en / of prijsopgaven zijn, tenzij anders vermeld of (schriftelijk) is overeengekomen, geheel vrijblijvend.

  B. Alle overeenkomsten, aan gegaan door een bevoegde medewerker van Lekkage Events komen pas tot stand op het moment dat deze schriftelijk of per email zijn bevestigd, door de daartoe gemachtigde in de hoedanigheid als `opdrachtgever´. Hierna wordt de overeenkomst als correct en akkoord bevonden geacht. De overeenkomst is hierna 14 dagen geldig, tenzij dit schriftelijk anders wordt aangegeven.

  C. Alle prijzen van Lekkage Events zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Lekkage Events zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

  D. Alle opgaven door Lekkage Events van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Lekkage Events kan er niet voor instaan dat zich ter zaken geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

  E. De wederpartij is gehouden Lekkage Events tijdig alle informatie te verstrekken, welke Lekkage Events naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de (huur)overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door de wederpartij verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening, schema en bouwkundige informatie), waarbij Lekkage Events volledig mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de wederpartij verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de (huur)overeenkomst. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lekkage Events verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

  F. De door Lekkage Events verstrekte offertes, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en wijzigingen (meerwerk)

  A. Lekkage Events is gerechtigd om, zonder toestemming van wederpartij, de opdracht / overeenkomst volledig of gedeeltelijk uit te besteden aan niet bij Lekkage Events in dienst zijnde derden, indien dit volgens Lekkage Events een goede of efficiëntere uitvoering van de overeenkomst bevordert, mits dit in tegenstrijdigheid oplevert met de aard van de opdracht.

  C. Adviezen worden door Lekkage Events naar beste kennis van zaken verstrekt. Lekkage Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen, noch voor (mondeling of schriftelijk) verstrekte aanbevelingen of instructies ter zake de installatie of het gebruik van de producten. Evenmin aanvaardt Lekkage Events aansprakelijkheid voor zodanige adviezen of instructies van de huurder aan derden. Evenmin is Lekkage Events in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Lekkage Events aan de huurder ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten.

  D. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de (huur)overeenkomst met Lekkage Events, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de wederpartij schriftelijk aan Lekkage Events worden gemeld, vóórdat Lekkage Events een aanvang met de uitvoering van

  de (huur)overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Lekkage Events en de wederpartij gesloten overeenkomst nadat Lekkage Events deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.

  Indien de door de wederpartij gewenste wijzingen naar het oordeel van Lekkage Events een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Lekkage Events gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden.

  E. Lekkage Events is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, schade en kosten, voortkomend uit wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst, (onvoorzien) meerwerk of verband houdend met buiten de invloedsfeer van Lekkage Events vallende (weers)omstandigheden, zijn altijd volledig voor rekening en risico van de wederpartij. Indien Lekkage Events de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de wederpartij verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Lekkage Events te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de wederpartij ter zake van de met Lekkage Events gesloten overeenkomst.

  Artikel 5 Betalingscondities

  A. Elke Overeenkomst wordt door Lekkage Events aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de huurder op grond van door de Lekkage Events in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

  B. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Lekkage Events gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat huurder op verzoek en ten genoegen van Lekkage Events zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

  C. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de (huur)betaling uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Betaling dient per bank te geschieden, zoals op de factuur vermeld en met inachtneming van de geldende betalingscondities van Lekkage Events, zoals vermeld op de betreffende offerte.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Lekkage Events het recht een voorschot te eisen dat tenminste 30% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Lekkage Events [-gerechtigd vooraf betaling van een waarborgsom te verlangen. Verbruiksartikelen zijn nimmer bij de huurprijs inbegrepen en worden separaat in de factuur opgenomen.

  D. De huurder is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met Een vordering van Lekkage Events, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Lekkage Events accepteert geen algemene voorwaarden van de huurder.

  E. Zolang de huurder de door hem verschuldigde huurpenningen c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Lekkage Events gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

  F. De huurder heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de huurder binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

  G. De huurder is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente.

  Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

  H. Indien de huurder ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de huurder verplicht Lekkage Events alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

  In ieder geval is de huurder in het geval van een geldvordering verschuldigd:

  – rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%.

  – Eventueel de door Lekkage Events te maken buitengerechtelijke incassokosten, deze worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien Lekkage Events aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  I Indien door Lekkage Events uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de huurder uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

  Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

  A. In geval van:

  – (voorlopige) surséance van betaling,

  – faillissement,

  – stillegging,

  – verplaatsing naar het buitenland

  – of liquidatie van het bedrijf van de huurder,

  zullen alle overeenkomsten met de huurder van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Lekkage Events de huurder binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welke geval Lekkage Events zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  1. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

  2. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de huurder op te schorten; een en ander onverminderd Lekkage Events andere rechten onder welke overeenkomst met de huurder dan ook en zonder dat

  Lekkage Events tot enige schadevergoeding is gehouden.

  B. Indien de huurder niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de huurder in verzuim en is Lekkage Events gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  – de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende

  overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld of aan enig andere verplichting is voldaan; en/of – die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Lekkage Events’ andere rechten onder welke overeenkomst met de huurder dan ook en zonder dat Lekkage Events tot enige schadevergoeding is gehouden.

  C. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 6.A of lid 6.B zijn respectievelijk alle vorderingen van Lekkage Events op de huurder en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Lekkage Events gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.  In dat geval zullen Lekkage Events en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om, de terreinen en gebouwen van de huurder te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.  De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Lekkage Events in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

  D. Opzegging van de (huur)overeenkomst door de huurder dient schriftelijk (waaronder wordt begrepen per e-mail) bij de betreffende account manager te geschieden en wel ten minste tien (10) werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode zou aanvangen, dan wel de daaraan gerelateerde diensten zouden worden verricht.

  E. Bij opzegging door de huurder binnen voormelde termijn is Lekkage Events gerechtigd tot 50% van de overeengekomen huurprijs c.q. tegenprestatie voor de gerelateerde dienstverlening.  Lekkage Events behoudt zich daarnaast het recht voor om alle mogelijke (extra) kosten en omzetderving verband houdend met voormelde opzegging bij de huurder in rekening te brengen.  Lekkage Events zal de huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  Artikel 7 Gevolgen van niet nakoming en Beslagen

  A. In de hieronder vermelde gevallen is Lekkage Events – zonder tot enig (schade) vergoeding te houden te zijn, gerechtigd om zonder nadere sommatie onmiddellijke betaling der verschenen huurtermijnen met kosten (eventuele extra kosten, gerechtelijk en buitenrechtelijke (kosten/) maatregelen voortvloeiend uit de niet nakoming van de overeenkomst, welke nodig zijn om het recht van Lekkage Events te laten gelden) te vorderen, en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en de eventueel daarmee gemoeide goederen weer terug in bezit te nemen.  1. Als de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde huurpenningen. 2. Als de wederpartij één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden niet na komt. 3. Als er op de roerende en onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd.  4. Als wederpartij in staat is van (voorlopige) surseance (door de rechter uitgesproken) 5. Als de wederpartij te maken heeft met faillissement of deze is aangevraagd. Alsmede stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de huurder. 6. Als de wederpartij overlijdt 7. Als de wederpartij metterwoon het Nederlandse grondgebied verlaat. Het een en ander laat onverlet het wettelijk recht van Lekkage Eventsop de ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding ingevolge artikelen 6:265 en 6:277 BW.

  B. De wederpartij is verplicht om Lekkage Events in kennis te stellen van de volgende situaties: 1. Beslaglegging 2. Faillissement 3. aanvraag van surseance 4. onder curatele stelling 5. of voornemens het Nederlands grondgebied met ter woon te verlaten. C. Beslagen  In geval om welke reden dan ook beslag wordt gelegd op de inventaris van de werkplaats of op enige andere ruimte(n), waarin het gehuurde zich bevindt, verplicht de huurder zich om degene die beslag legt (deurwaarder, curator of bewindvoerder) onmiddellijk mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Lekkage Eventsen niet van hemzelf.  Van de beslaglegging (met de datum van ingang) moet de wederpartij onverwijld opgave doen aan Lekkage Events

  Artikel 8 Gebruik en onderhoud

  A. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en het na afloop van de huur weer in goede staat aan Lekkage Events te zullen terug geven. Het gehuurde mag alleen overeenkomstig de bestemming gebruikt worden. De kosten van onderhoud en herstel zijn voor rekening van de huurder.

  B. Het ter beschikking stellen uit welke hoofde dan ook van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, tenzij Lekkage Events daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. In geval deze toestemming wordt verleend, blijft de huurder volledig aansprakelijk. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van Lekkage Events het gehuurde van de plaats – of het werk waarvoor deze bestemd is – te verwijderen en/of te verplaatsen.

  C. Onverlet zijn overige verplichtingen is de huurder gehouden om dagelijks de algemene conditie van het gehuurde te controleren.  Ook is Lekkage Events of een door Lekkage Events aan te wijzen persoon c.q. personen, is/zijn te allen tijde bevoegd de woning, bedrijfspand of welke ruimte ook bij de huurder in gebruik, binnen te treden ter controle van het gehuurde en ter uitoefening van het bepaalde in het hierna volgende artikel.  Indien voor genoemde controle (en/of ten behoeve van onderhoud) enige documenten nodig zijn om de terreinen of ruimte(n) van de huurder – respectievelijk terreinen of ruimte(n) van derden waar huurder zijn werkzaamheden verricht – te betreden, is de huurder gehouden deze documenten tijdig te verstrekken.

  Artikel 9 Eigendom, duur en risico(‘s).

  A. Het verhuurde blijft te allen tijde en onder alle omstandigheden eigendom van Lekkage Events . De huurder verplicht zich gedurende de huurperiode ten aanzien van het gehuurde de zorg van een goed huisvader in acht te nemen en het gehuurde gebruiksklaar te retourneren aan Lekkage Events

  B. De producten worden verhuurd voor de periode van minimaal één kalenderdag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  C. Alle risico’s met betrekking tot het verhuurde zijn gedurende de huurperiode geheel voor de huurder. Lekkage Events is in geen geval aansprakelijk voor enig (zichtbaar of onzichtbaar) gebrek of enige schade welke voor de huurder uit (het gebruik van) het gehuurde mogelijkerwijs voort vloeit. De huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd en op welke wijze ook veroorzaakt aan het gehuurde (of met het gehuurde toegebracht), ongeacht of deze al of niet is te wijten aan schuld van de huurder en/of derden, dan wel aan overmacht.

  D. Reparaties en schade veroorzaakt door een onoordeelkundig gebruik of ontstaan door het gebruik van het gehuurde voor andere doeleinden, dan waarvoor dit is ontworpen of bestemd, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder.

  E. Indien het gehuurde – door welke oorzaak dan ook – beschadigd wordt terug gegeven, is de huurder, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een boetebedrag verschuldigd ten bedrage van de huurprijs van zeven (7) dagen, vermeerderd met 25%, voor elke dag, dat het gehuurde wegens reparatie of vervanging (tegen nieuw prijs) niet kan worden verhuurd, ongeacht het recht van Lekkage Events om volledige schadevergoeding te vorderen.

  F. De huurder is verplicht het gehuurde tijdens de huurperiode genoegzaam te verzekeren.

  G. Schade aan of diefstal van het gehuurde wordt volledig op de huurder verhaald. De huurder is verplicht om in geval van diefstal of molest(schade) hiervan terstond bij de politie aangifte te doen  en Lekkage Events een kopie van deze aangifte te verschaffen.

  H. Indien de huurder – om welke reden dan ook – niet in staat is om het gehuurde aan Lekkage Events te retourneren, is huurder verplicht om een door Lekkage Events te bepalen schadevergoeding te betalen, zulks ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde zaak.    

  Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring (nieuw)

  A. Lekkage Events is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de huurder of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsof milieuschade.

  B. De aansprakelijkheid van Lekkage Events jegens de huurder is – uit welken hoofde dan ook – per ge-beurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de huurprijs. Indien geen huurprijs c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Lekkage Events ’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

  C. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Lekkage Events of haar hoogste leidinggevend personeel, zal de huurder Lekkage Events vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij de huurder redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

  D. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lekkage Events of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Lekkage Events ’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke (product)aansprakelijkheidsrecht.

  E. Indien bij levering van producten (diensten) door Lekkage Events aan de huurder aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is de huurder verplicht zich hieraan te houden. Lekkage Events mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de huurder, van uit gaan dat de huurder en zijn personeel of de personen, die de huurder direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse of Engelse is. Lekkage Events is bereid de huurder – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. De huurder is gehouden de kosten terzake te voldoen.

  Artikel 11. Wijzigen, wijzigingen mbt de Algemen Voorwaarden.

  A. Lekkage Events is ten aller tijden bevoegd deze ‘voorwaarden’ te wijzigen. Wanneer er een wijziging(en) is(/zijn) door gevoerd, treden deze in werking op het moment dat er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten met een wederpartij. Lekkage Events laat tijdig weten aan wederpartij dat de voorwaarden zijn veranderd.

  Artikel 12  Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

  A. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  B. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Lekkage Events en de huurder op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

  C. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met de huurder, zal deze Lekkage Events steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van de huurder niet afdwingbaar zijn.  Mits op voorhand door Lekkage Events geaccordeerd, zal Lekkage Events alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen.  De huurder zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke nietafdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Lekkage Events vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Lekkage Events heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen. D. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Lekkage Events .

  Artikel 13. Conversie

  A. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, B. dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

  Artikel 14. Partiële nietigheid

  A. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

  Artikel 16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

  A. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de Opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Lekkage Events beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever die voorts Lekkage Events vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

  Contractant 1 hierna te noemen als Lekkage Events.

  Contractant 2 hierna te noemen als Opdrachtgever.

  Standaardovereenkomst Opting-Out uit de Artiestenregeling

  Deze Standaardovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden van Lekkage Events. 

  Wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer via de website, email of mondeling een overeenkomst sluiten over een Artiesten boeking dan is deze overeenkomst automatisch gebonden aan de onderhavige Standaardovereenkomst.

  Deze Standaardovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van alle verzonden offertes en overige afspraken.

  Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren overeengekomen te zijn als volgt:

  1. De Artiest zal optreden op de bij Overeenkomst bepaalde datum in de bij Overeenkomst bepaalde plaats. In de hiervoor gesloten Overeenkomst zijn de afspraken voor dit optreden vastgelegd. Deze standaardovereenkomst is een aanvulling op de bestaande Algemene Voorwaarden en beoogt slechts de aspecten voor de loonbelasting en sociale verzekeringen te regelen.

  2. Artiest en Opdrachtgever sluiten geen arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW), maar een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Hiervoor zijn de volgende kenmerken van belang:

  a. De Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de artistieke inhoud en uitvoering van het Optreden.

  b. De Artiest heeft vooraf laten weten welk soort programma hij zal gaan brengen en de Opdrachtgever is hiermee bekend en akkoord.

  c. De Artiest is geheel vrij om de concrete inhoud van het Optreden te bepalen en op eigen wijze uitvoering daaraan te geven.

  d. De Artiest maakt (ten dele) gebruik van eigen materialen.

  e. De Artiest maakt zelf reclame voor zijn werkzaamheden, terwijl de Opdrachtgever specifieke reclame kan maken voor dit Optreden.

  f. Deze overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan voor de duur van het Optreden en de technische werkzaamheden voor en na dit Optreden.

  3. Er ontstaat hierdoor geen dienstbetrekking, waardoor de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. De Artiest kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze Artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen (“opting-out”). Door deze keuze mag de Opdrachtgever de gage voor het Optreden bruto aan de Artiest betalen.

  4. Deze Standaardovereenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst. Indien de werkwijze in de praktijk overeenkomt met hetgeen in onderdeel 2 van deze overeenkomst wordt beschreven, is de Opdrachtgever gevrijwaard van de afdracht van loonheffingen. Dit model kan gebruikt worden t/m 31 december 2020, behoudens eerdere intrekking door de Belastingdienst.